Обмен учебными материалами


Тема 16. Виконання вироку. 1. Суди, що вирішують питання, пов’язані з виконанням вироку.2. Застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання і заміна невідбутої частини покарання більш м’яким.

3. Порядок скасування звільнення від відбування покарання.

4. Порядок заміни покарання засудженого.

5. Порядок застосування судом примусового лікування.

6. Розгляд судом клопотання про зняття судимості.

Питання для самоконтролю:

1. Які процесуальні дії повинен вчинити суд при зверненні вироку до виконання?

2. В чому полягають особливості звернення до виконання рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій?

3. Які процесуальні рішення приймає суд під час виконання вироку?

4. Які процесуальні рішення пиймає суд після відбуття засудженим покарання?

Тема 17. Провадження в касаційній інстанції

1. Суди, які розглядають справи в касаційному порядку.

2. Рух справи в касаційній інстанції.

3. Доповнення, зміна і відкликання касаційної скарги після її подання.

4. Недопустимість погіршення становища засудженого (виправданого).

5. Порядок постановлення та зміст ухвали касаційного суду.

6. Звернення ухвали касаційного суду до виконання.

Питання для самоконтролю:

1. Які рішення можуть бути оскаржені в касаційному порядку?

2. Назвіть строки для подання касаційних скарг.

3. Які підготовчі дії повинен вчинити суд при підготовці до розгляду касаційної скарги?

4. В чому полягає зміст заборони повороту до гіршого?

5. Які процесуальні рішення приймає суд касаційної інстанції?

Тема 18. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами та Верховним Судом України

1. Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

2. Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

3. Особи, які мають право порушити питання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

4. Порядок розгляду справ за нововиявленими обставинами.

5. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.

6. Особи, які мають право подати заяву про перегляд судового рішення Верховним Судом України.

7. Строки та порядок подання заяви про перегляд судових рішень.

8. Зміст заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України.

9. Підготовка до розгляду та розгляд справи Верховним Судом України.

10. Повноваження Верховного Суду України при перегляді судових рішень. Постанова Верховного Суду України.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення нововиявлених обставин.

2. Які посадові особи і в якому порядку мають право почати провадження щодо перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами?

3. Які суб’єкти мають право подати заяву про перегляд судового рішення Верховним Судом України?

4. Які процесуальні рішення і з яких підстав можуть бути переглянуті Верховним Судом України?

Тема 19. Особливості порядку провадження в окремих категоріях справ

1. Зміст і форма скарги потерпілого в порядку приватного обвинувачення.

2. Зустрічна скарга в порядку приватного обвинувачення та об'єднання справ в єдине провадження.

3. Дії суду щодо примирення потерпілого з обвинуваченим у справах приватного обвинувачення.

4. Участь прокурора у справах приватного обвинувачення.

5. Протокол про обставини вчиненого злочину: зміст, форма, додатки до протоколу.

6. Провадження досудового слідства в справах про злочини, для яких передбачена протокольна форма досудової підготовки матеріалів.

7. Постанова про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру: зміст і форма.

8. Порядок виклику неповнолітнього обвинуваченого.

9. Особливості застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.

10. Особливості доказування у справах про злочини неповнолітніх та у справах про застосування примусових заходів медичного характеру.

Питання для самоконтролю:

1. У яких випадках кримінальна справа порушується винятково за наявності скарги потерпілого?

2. Які особливості провадження у справах приватного обвинувачення?

Загрузка...

3. В чому полягають особливості провадження у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів?

4. Які запобіжні заходи можуть бути застосовані до неповнолітніх?

5. Що є підставою для застосування примусових заходів медичного характеру?

Тема 20. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду

1. Поняття реабілітації в кримінальному процесі.

2. Підстави і передумови відшкодування шкоди громадянину, завданої незаконними діями органів, що ведуть кримінальний процес.

3. Поняття, сутність і критерії незаконних процесуальних дій і рішень.

4. Види шкоди, що підлягають відшкодуванню в порядку реабілітації.

5. Кримінально-процесуальна реституція і компенсація як способи відшкодування майнової шкоди, завданої особі незаконним кримінальним переслідуванням.

6. Способи компенсації моральної шкоди, завданої особі незаконним кримінальним переслідуванням.

7. Суб’єкти правовідносин, що виникають в зв'язку з відшкодуванням.

8. Процесуальний порядок вирішення питань про відшкодування шкоди.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення реабілітації в кримінальному процесі.

2. Що є підствою для відшкодування особі шкоди, завданої незаконними діями органів, що ведуть кримінальний процес?

3. Які види завданої шкоди незаконними діями судових та правоохоронних органів підлягають відшкодуванню?

4. Який процесуальний порядок вирішення питань про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів, що ведуть кримінальний процес?

5. Які є види відшкодування майнової шкоди при реабілітації особи?

Тема 21. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства

1. Принципи міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства.

2. Нормативно-правові акти про правову допомогу у сфері кримінального судочинства.

3. Основні види міжнародної правової допомоги у галузі боротьби зі злочинністю.

4. Видача правопорушників (екстрадиція).

5. Надання допомоги у кримінальному переслідуванні.

6. Передача провадження у кримінальних справах.

7. Передача засуджених осіб для відбування покарання.

8. Коло суб’єктів міжнародних відносин у сфері кримінального судочинства.

9. Міжнародний кримінальний суд.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте характеристику нормативно-правових актів, якими регламентується міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства.

2. Назвіть види правової допомоги у сфері кримінального судочинства.

3. У яких випадках особа може бути видана іншій державі?

4. Які суб’єкти беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері кримінального судочинства?

5. Якими нормативно-правовими актами регламентується створення та діяльність Міжнародного кримінального суду?

Тема 22. Кримінальний процес зарубіжних країн

1. Загальна характеристика кримінального процесу континентальної системи права.

2. Загальна характеристика кримінального процесу англосаксонської системи права.

3. Загальна характеристика кримінального процесу Російської Федерації та інших країн СНД.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте загальну характеристику кримінального судочинства в правовій системі США.

2. Які суди уповноважені розглядати кримінальні справи у Великобританії?

3. В чому полягають особливості надання правової допомоги таа захисту у Великобританії?

4. Які стадії кримінального процесу у Франції?

5. Дайте характеристику основих засад судово-правових реформ в країнах СНД.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная